Komunikat prasowy

22.06.2017

Wyniki badania: wkrótce aż 335 spółek prywatnych i giełdowych oraz grup kapitałowych obejmą nowe obowiązki – raportowanie danych niefinansowych. Zaledwie 1/3 z nich posiada know-how w tym obszarze.

Duża część spośród największych przedsiębiorstw lub grup kapitałowych, w tym wiele firm prywatnych a także niemal 200 spółek publicznych (giełdowych) będzie już za kilka miesięcy zobligowanych do wypełnienia nowego obowiązku raportowania danych niefinansowych – wynika z badania NOBILI PARTNERS oraz SUSTAINERS.

Analiza dobrowolnie publikowanych w latach ubiegłych raportów dotyczących CSR, w tym raportów zintegrowanych i społecznych wskazuje, że dla zdecydowanej większości bo aż 2/3 przedsiębiorców będzie to nowy obszar, w którym nie posiadają kompetencji.

Analizie poddano kilka tysięcy spółek i grup kapitałowych zarejestrowanych w Polsce. Badano podstawowe kryteria wskazane w nowych przepisach, tj. wielkość zatrudnienia, przychody ze sprzedaży oraz aktywa, bazując na najnowszych danych zawartych w sprawozdanych finansowych. Obowiązek raportowania danych niefinansowych został nałożony na jednostki
i grupy kapitałowe, które na konie roku obrotowego 2017 oraz w roku poprzedzającym przekroczą̨ 500 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, oraz 170 mln zł w przypadku przychodów ze sprzedaży towarów i produktów, lub 85 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego.

Nowe obowiązki, które dotyczyć będą raportów za rok 2017 r. to efekt dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego. W efekcie ich implementacji zmieniono przepisy ustawy
o rachunkowości oraz, w zakresie polityki różnorodność, dla spółek giełdowych, przepisy Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

- Raportowanie danych niefinansowych to nowy obowiązek aż dla kilkuset spółek. Niestety z naszych licznych rozmów z przedsiębiorcami wynika, że duża część z nich traktuje go jako kolejne obciążenie. Dlatego efekt może być odwrotny do zamierzonego, i w części firm raportowanie CSR może zostać odebrane jako nowe obciążenie. Na pewno lepszą drogą byłyby pozytywne zachęty w zakresie badania wpływu firmy i jej działalności na otoczenie. Jedno jest pewne – najlepiej przygotowani do wypełnienia nowych obowiązków będą ci, którzy rozpoczną przygotowania do wypełnienia nowych obowiązków już teraz, z wyprzedzeniem – skomentował wyniki badania Piotr Bieżuński, prezes NOBILI PARTNERS.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw(ang. corporate social responsibility, CSR) to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.

- CSR nieustannie ewoluuje, również w zakresie informowania o podejmowanych działaniach w tym obszarze. Firmy staną przed wyzwaniem nowych obowiązków, ale warto do nich podejść szukając korzyści. Chcąc opracować informacje na temat danych niefinansowych pierwszym koniecznym krokiem jest ich identyfikacja i analiza. Daje to długofalowo znaczny potencjał budowy wartości i przewagi konkurencyjnej, gdyż obecnie szacuje się, iż około 70-80% wartości firmy stanowią aktywa niematerialne. Wystarczy wspomnieć o kapitale intelektualnym czy zyskującej na popularności koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, która nawet krótkookresowo jest w stanie wygenerować znaczące oszczędności bądź przychody – komentuje Łukasz Makuch, prezes SUSTAINERS.

Największe spółki giełdowe, m.in. spełniające kryterium zatrudnienia więcej niż 250 osób zostały objęte obowiązkiem raportowania o polityce różnorodności. W oświadczeniu dotyczącym stosowania ładu korporacyjnego, które powinno zostać przez nie opublikowane nie później niż do kwietnia 2018 r., będą zobligowane do opisu polityki różnorodności stosowanej do ich organów zarządzających i nadzorujących.

Opis ten powinien się odnosić np. do takich spraw jako wiek, płeć lub doświadczenie zawodowe, cele realizowane polityki różnorodności, sposoby jej realizacji oraz skutki. Jeśli dana spółka giełdowa nie będzie stosować polityki różnorodności powinna zawrzeć oświadczenie z wyjaśnieniem tej decyzji.

Spółki objęte nowymi regulacjami będą miały obowiązek zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij" (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie posiada polityki
w zakresie jednej lub kilku kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt oraz podać przyczyny.

 

 

NOBILI PARTNERS jest ekspercką firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu corporate brokingu dla polskich i zagranicznych spółek publicznych i prywatnych. Do obszaru naszych kompetencji należą relacje inwestorskie, doradztwo z obszaru compliance, raportowania oraz wypełniania obowiązków informacyjnych, komunikacja korporacyjna, doradztwo transakcyjne i strategiczne, business design a także zarządzanie komunikacją w korporacyjnych sytuacjach kryzysowych. Eksperci NOBILI łączą doświadczenie uzyskanie w ostatnich kilku latach dla kilkudziesięciu firm polskich i zagranicznych przy realizacji ponad 100 projektów.

 

SUSTAINERS łączy pasję w zakresie zrównoważonego rozwoju, innowacji oraz systemowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. Koncentrujemy się na doradztwie i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach i podmiotach społecznych oraz opracowywaniu koncepcji, rozwoju oraz wsparciu w komercjalizacji produktów i usług zaangażowanych społecznie i przyjaznych środowisku.

TwitterinPeopleChat