Komunikat prasowy

22.02.2016

Jak (nie)komunikują się emitenci obligacji notowanych na rynku Catalyst - wyniki badania

Aż 1/4 spółek, których papiery wartościowe były notowane w 2015 r. tylko na rynku Catalyst nie posiadała jakichkolwiek zasobów internetowych dedykowanych inwestorom-obligatariuszom.

Połowa spółek nie ujawnia na swoich stronach internetowych takich informacji i dokumentów jak struktura własnościowa, skład zarządu czy raporty bieżące opublikowane za pośrednictwem systemu EBI.

W załączeniu infografika z wybranymi wynikami drugiej edycji badania NOBILI PARTNERS nt. relacji inwestorskich prowadzonych przez emitentów obligacji.

Załączniki komunikatu

TwitterinPeopleChat